MENU:

Wstęp


Utrwalanie wiadomości na lekcjach chemii przy wykorzystaniu Internetu


Testy utrwalające

Inne ciekawe programy pomocne w nauce

Polecane przeze mnie strony

Ciekawe eksperymenty

Zeszyt ćwiczeń

Egzaminy gimnazjalne
Zebrane zadania z chemii


Wojewódzki Konkurs Chemiczny
zadania z etapów rejonowych

2003r etap rejon. część I
2003r etap rejon. część II
2004r etap rejon. część I
2004r etap rejon. część II
2005r etap rejon. część I
2005r etap rejon. część II

Powiatowy Konkurs Chemiczny Zebrane zadania
------------------------

odwiedzin
------------------------

 

 

ZADANIA ZAMKNIĘTE ( max. 30 PKT.)

1. Reakcjom chemicznym towarzyszy wiele efektów fizycznych, na przykład:

I - zmiana barwy,
II - wydzielanie ciepła
III -pochłanianie ciepła,
IV - świecenie,
V - zmiana stanu skupienia produktu względem wszystkich substratów,
VI - zmiana zapachu

Które zjawiska towarzyszą reakcji spalania magnezu w tlenie?

A. I, III, IV, VI
B. I, II, IV, VI
C. I, II, IV, V
D. II, IV, V, VI

2. Stosunek masowy żelaza do siarki w siarczku żelaza(II) wynosi 7:4. Oblicz, ile gramów siarczku żelazaCH) moma otrzymać z mieszaniny 3,5g żelaza i 4g siarki

A. 17g
B.7,5g
C.5,5g
D.3,5g

3. Liczba atomowa pewnego pierwiastka wynosi 6. Oznacza to, że:

A. wartościowość tego pierwiastka wynosi 6
B. atom tego pierwiastka jest 6 razy cięższy od masy 1 protonu
C. atom tego pierwiastka zbudowany jest z 6 cząstek elementarnych
D. w jądrze atomu tego pierwiastka znajduje się 6 protonów

4. Ile łącznie jonów powstanie w wyniku dysocjacji 5000 cząsteczek azotanu(V) żelaza(III)?

A. 20 000
B. 15000
C. 10000
D. 5 000

5. Ile gramów KOR otrzymamy po odparowaniu do sucha 200g roztworu KOH stężeniu 17%

A. 17g
B. 34g
C.83g
D. 166g

5. Podczas doświadczenia otrzymano chlorek miedzi(II), substratami tej reakcji nie mogły być:

A. miedź i chlor
B. miedź i kwas solny
C. tlenek miedzi(II) i kwas solny
D. wodorotlenek miedzi(II) i kwas solny

6. W którym zestawie wszystkie metale będą reagowały z wodą w temperaturze pokojowej:

A. Ca, Mg, Al
B. Ca, Na, K
C. K, Fe, Mg
D. Na, Fe, Al

7. Do probówki z CuO dodano rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI) i mieszaninę ogrzano. Które zdanie prawidłowo opisuje dokonaną obserwacje?

A. czarny osad zniknął, a roztwór przybrał barwę niebieską
B. CuO rozpuścił się w kwasie i wydzielił się bezbarwny gaz
C. czarny osad zmienił barwę na niebieską
D. nie zaszły żadne widoczne zmiany

8. Która grupa gazów występuje zawsze w powietrzu atmosferycznym?

A. H2, S02, CH4
B. H2O, CO2, Ar
C. Cl2, CO, H2S
D. Ar, C2H2 . CO2

9. Które z podanych równań reakcjijonowJ'ch przedstawia reakcję zobojętniania?

A. Zn + 2H Zn + H2
B. Fe + 2OH Fe(OH)2
C. H + OH H20
D. Ca + SO4 CaSO4

10. Na zajęciach koła chemicznego uczniowie zanlierzali otrzymać tlen poprzez ogrzewanie różnych substancji.
Andrzej użył tlenku rtęci(II), Jakub - tlenku magnezu, Marek - wody, Michał - manganianu(VII) potasu.
Która para uczniów nie otrzymała tlenu?

A. Andrzej i Jakub
B. Marek i Michał
C. Jakub i Michał
D. Jakub i Marek

11. Z którego tlenku można otrzymać kwas o wzorze HClO3 ?

A. Cl2O
B. Cl2O3
C. Cl2O5
D. Cl2O7?

12. Wartościowość manganu w związku o wzorze K2MnO4 wynosi:

A. II
B. IV
C.VI
D. VII

13. Pewien związek wprowadzony do roztworu zasady sodowej z kroplą fenolo-ftaleiny spowodował odbarwienie roztworu. Związkiem tym nie mógł być:

A.chlorowodór .
B. kwas siarkowy(VI)
C. kwas azotowy(V)
D. amoniak

14. Zawartość procentowa siarki w siarczanie(VI) miedzi(I) wynosi:

A. 14,3%
B.20%
C.28,5%
D.57%

15. Wskaż prawdziwe zdanie:

A. wapń jest aktywniejszy od baru
B. magnez jest aktywniejszy od glinu
C. siarka jest aktywniejsza od chloru
D. lit jest aktywniejszy od potasu

16. Wartościowość azotu w związkach: NO, HN03, N2O, NH3, HNO2 wynosi kolejno:

A. II, V ,I,III,III
B. II, V,I,III,II
C. II,III,I,III,III
D. II,III,II,III,II

17. Najwyższą wartościowość w tlenku ma pierwiastek o konfiguracji elektronowej:

A. K L N
B. K L M N
C. K L M
D. K L

18. Który jon ma identyczną konfigurację elektronowąjak atom argonu?

A. Al
B. F
C. Ca
D. O

19. Do 50g 10% roztworu cukru dodano 15g cukru. Stężenie otrzymanego roztworu wynosi:

A. 12,5%
B. 15%
C.25%
D.30,8%

20. Do roztworu pewnej substancji w wodzie dodano kroplę fenoloftaleiny i uzyskano zabarwienie malinowe. Sądzisz, że roztwór ten zawiera:

A. dowolny wodorotlenek
C. aniony reszt kwasowych
C.jony wodorotlenkowe
D. jony wodoru

21. Zmieszano roztwory AgN03 i NaCI w stosunku stechiometrycznym. Które jony pozostaną w roztworze?

22. Woda nie powstaje podczas:

A. prażenia wapieni
B. prażenia gipsu
C. twardnienia zaprawy murarskiej
D. reakcji zobojętniania

23. W przypadku którego z wymienionych niżej roztworów dodanie substancji rozpuszczonej nie wpływa na zmianę jego stężenia:

A. nasyconego
B. nienasyconego
C. stężonego
D. rozcieńczonego

24. Które z podanych związków przedstawiają zestaw wyłącznie tlenków kwasowych?

25. Pewien pierwiastek opisano następująco:

- jest bardzo rozpowszechniony w skorupie ziemskiej (IV miejsce)
- wchodzi w skład jądra Ziemi,
- jego rudy są najczęściej tlenkami

Pierwiastkiem tym jest:

A. glin
B, żelazo
C. ołów
D. cyna

26. Stosunek masowy węgla do wodoru w metanie wynosi:

A. 1:4
B. 12:1
C. 3:1
D. 1:3

27. Do probówki z wodą bromową wprowadzono nieznany gaz i po pewnym czasie zaobserwowano jej odbarwienie. Gazem tym mógł być:

A. tylko etan
B. tylko eten
C. tylko etyn
D. eten lub etyn

28. Podczas spalania metanu przy ograniczonym dostępie tlenu powstaje sadza. Ile gramów sadzy powstanie w wyniku spalenia 80g metanu?

A. 12g
B. 16g
C. 32g
D. 60g

29. Jaka substancja powinna znajdować się na początku schematu?

30. Która substancja zwiera największy procent masowy pierwiastka węgla?

A. grafit
B. torf
C. węgiel brunatny
D. węgiel kamienny

 

 

ZADANIA OTWARTE

ZADANIE 1. ( 4 PKT.)

W roztworze pewnej nieznanej substancji fenoloftaleina nie zabarwiła się na malinowo (różowo).

Poniżej podano różne wnioski wynikające z tej obserwacji:

A) Może to być wodny roztwór kwasu
B) Może to być wodny roztwór wodorotlenku
C) Może to być wodny roztwór tlenku niemetalu
D) Roztwór może być wodą amoniakalną
E) W roztworze może być nadmiar jonów H
F) Może to być ocet
G)Roztwór może mieć pH> 10
H) Roztwór może mieć odczyn obojętny
I) Może być to woda wapienna
J) Może to być wodny roztwór chlorowodoru
K) Może to być wapno gaszone

Podziel je na prawdziwe i fałszywe wpisując tylko odpowiednie litery przy odpowiednich wnioskach

Wnioski prawdziwe: .....................................

Wnioski fałszywe: ......................................

 

ZADANIE 2. ( 3 PKT.)

Od węglowodoru którego masa cząsteczkowa wynosi 44u odłączono wodór i otrzymano alken o takiej samej liczbie atomów wegla. Do alkenu tego przyłaczono następnie brom. Podaj:

a)nazwe i wzór sumaryczny węglowodoru wyjściowego, odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami

Obliczenia

 

 

nazwa węglowodoru ..................................................

wzór sumaryczny ..................................................

b) zapisz równanie reakcji alkenu z bromem używając wyłącznie wzorów strukturalnych lub połstrukturalnych

 

.......................................................................................................................

 

Projekt i wykonanie: mgr Iwona Jasińska nauczyciel chemii w Gimnazium nr 1 we Wrześni